กิจกรรม

Home/กิจกรรม

“อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์”

2020-11-25T06:01:51+00:00

วันจันทร์ที่ 2-3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. สถาบันภาษาร่วมกับคณะครุศาสตร์, คณะพุทธศาสตร์ และศูนย์อาเซียนศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ หรือ e-office โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย วงศ์จำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และนายคมจักร​ ศรีวิราช เป็นวิทยากร _____________________________ ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่ Contact us 099 006 3440 www.li.mcu.ac.th Facebook Page: Limcu FC สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สถาบันภาษามจร #languageinstituteofmcu

“อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์”2020-11-25T06:01:51+00:00

“บรรยายพิเศษ พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนา”

2020-11-25T05:31:12+00:00

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร รับอาราธนาจากผู้อำนวยการศูนย์บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนา - Buddhist Ethics for Development “ แก่นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มจร ณ ห้องเรียน B 111 อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา ฯ

“บรรยายพิเศษ พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนา”2020-11-25T05:31:12+00:00

“อายุวัฒนมงคลผู้อำนวยการสถาบันภาษา”

2019-10-04T05:43:47+00:00

วันนี้เวลา 09.00 น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร คณะสงฆ์วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหารและคณะญาติโยม ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรผู้กำลังศึกษาทั้งทางพระปริยัติธรรมแผนกสามัญและแผนกบาลี จำนวนทั้งสิ้น 25 ทุน เนื่องในวันอายุวัฒนมงคง โดยมีพระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ) เป็นประธานมอบ ทางผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันภาษา ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ ------------------------ ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่ Contact us 035 248 095 www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สถาบันภาษามจร

“อายุวัฒนมงคลผู้อำนวยการสถาบันภาษา”2019-10-04T05:43:47+00:00

❝การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา❞

2019-08-19T02:58:45+00:00

❝การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา❞ ❝Language Institute Annual Quality Assurance❞ _________ วันนี้ เวลา 16.45 น. โดยประมาณ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร ได้นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันภาษา ฟังข้อสรุปการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 1. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ประธาน 2. พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. กรรมการ 3. พระมหากฤษฏา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาได้กล่าวขอบคุณและถวายของที่ระลึกแด่คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน Today at 16.45 PM Asst. Prof. Phramaha Surasak Paccantaseno, Ph.D. Director of Language Institute along with the administrators and staffs gathered together at the meeting toom D400 to listen the conclusion from all the 3 QA commitee inclduing: 1. Phramaha Suthep Supandito Chairperson 2. Phramaha Chamnarn Mahajhano, Ph.D. Committee 3. Asst. Prof. Phramaha Krisada Kittisophano, Ph.D. Comittee and Secretary In [...]

❝การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา❞2019-08-19T02:58:45+00:00

❝สถาบันภาษายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน❞

2019-08-19T02:56:27+00:00

_________ สถาบันภาษา มจร ยินดีต้องรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. กรรมการ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. กรรมการและเลขานุการ ด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งคณะกรรมการจะเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่ _________ Contact us 063 160 5010, 035 248 095 www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สถาบันภาษามจร

❝สถาบันภาษายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน❞2019-08-19T02:56:27+00:00

❝ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ English Camp 4# 2019❞

2019-08-19T02:45:54+00:00

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนิสิต ปีงบประมาณ 2562 โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธาน มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและตัวแทนส่วนงานต่างๆ เช่น ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดพล เลขานุการคณะพุทธศาสตร์ รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้แทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และบุคลากรสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม ในการนี้ คณะกรรมการมีความเห็นชอบให้จัดโครงการฯ เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 อบรม English Camp สำหรับนิสิต ระยะที่ 2 วันที่ 26 - 28 สิงหาคม อบรม TOEIC สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 3 วันที่ 18 กันยายน วัน English Day ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนิสิตเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับปริญญาตรี และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยฯ เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับโลก ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่ _________ Contact us 063 160 5010, 035 248 095 www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สถาบันภาษามจร

❝ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ English Camp 4# 2019❞2019-08-19T02:45:54+00:00

❝อบรบพัฒนาภาษาอังกฤษเรียนรู้เทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC❞

2019-08-19T03:16:24+00:00

_________ TOEIC หรือ Test of English for International Communication คือการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารทั่วไป จึงถือได้ว่า TOEIC นั้นมีความสำคัญสำหรับนิสิตรวมไปถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างมูลค่าให้แก่ตนเอง ทางสถาบันภาษา จึงได้จัดโครงการ "ค่ายอบรบพัฒนาภาษาอังกฤษเรียนรู้เทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนิสิต โดยจะจัดอบรมทั้งหมด 3 วัน เริ่มวันจันทร์ที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น ณ เธียเตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งานนี้ ฟรี!! สำหรับคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนิสิต ***ผู้สมัคร 100 ท่านแรกจะได้รับสิทธิพิเศษทดสอบภาษาอังกฤษจากทีมติวเตอร์หลังจากสิ้นสุดการอบบรม*** สำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/UscEYLYYPBjtfywf7 หรือ สแกน QR code ได้เลย!! ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่ _________ Contact us 099 006 3449, 035 248 095 www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. #สถาบันภาษามจร

❝อบรบพัฒนาภาษาอังกฤษเรียนรู้เทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC❞2019-08-19T03:16:24+00:00

❝English Camp โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนิสิต❞ Students Potential Development in English

2019-08-06T07:36:03+00:00

Language Institute of MCU would kindly like to invite students to participate in English Camp 2019 2019. Language Institute welcomes students from B.A. 1st to 4th year, who are interested to join this camp Please scan the QR code given below the poster and register it. We are looking forward to see all those students who are eager to learn English. _________ สถาบันภาษา มจร เป็นสถานที่บริการวิชาการสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ตลอดถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านภาษา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษา สถาบันภาษาจึงได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาสำหรับนิสิต หรือ English Camp 2019 จึงขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ English Camp และมาค้นหาแรงบันดาลใจทางด้านภาษาเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป #EnglishCamp2019 #EnglishDay #EnglishCamp4 **กรอบใบสมัครออนไลน์ผ่านทาง QR Code และประกาศผ่านทางเพจ LiMCU FC ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่ _________ Contact us 063 160 5010, 035 248 095 www.li.mcu.ac.th l Facebook: LiMCU FC สถาบันภาษา [...]

❝English Camp โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนิสิต❞ Students Potential Development in English2019-08-06T07:36:03+00:00

Grand Commencement Ceremony at MCU 25-26 May, 2019.

2020-11-24T09:14:08+00:00

Grand Commencement Ceremony at MCU 25-26 May, 2019. This year (2019) shows the great figure of the graduate especially the monk graduate and the conclusive figure is 4569 in total number and the registered graduate for commencement ceremony are 3399 in total number. In this regard, MCU confer the honorary degrees at all levels including insignia to the 88 persons at Mahavajiralongkorn 48 anniversary auditorium, Mahachula Buddhist University , Wangnoi, Phranakornsiayutthaya. These auspicious and happy days, Somdej Phraariyavongsaghatayana, the Supreme Patriarch of Thai Sangha confers the degree certificates and he is warmly welcomed by the MCU rector, Phrarajapariyattikavi, Prof., Dr., committee [...]

Grand Commencement Ceremony at MCU 25-26 May, 2019.2020-11-24T09:14:08+00:00
Go to Top