ประชาสัมพันธ์

Home/ประชาสัมพันธ์

“อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์”

2020-12-03T04:56:17+00:00

“อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์” สถาบันภาษาร่วมกับคณะครุศาสตร์, คณะพุทธศาสตร์ และศูนย์อาเซียนศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ หรือ e-office โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย วงศ์จำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และนายคมจักร​ ศรีวิราช เป็นวิทยากร ซึ่งจะจัดอบรมขึ้นในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 _____________________________ ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่ Contact us 099 006 3440 www.li.mcu.ac.th Facebook Page: Limcu FC สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สถาบันภาษามจร #languageinstituteofmcu

“อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์”2020-12-03T04:56:17+00:00

พิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา “ระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์

2020-11-25T06:02:42+00:00

พิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา “ระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio” วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL

พิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา “ระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์2020-11-25T06:02:42+00:00

“บรรยายพิเศษ พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนา”

2020-11-25T05:31:12+00:00

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร รับอาราธนาจากผู้อำนวยการศูนย์บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนา - Buddhist Ethics for Development “ แก่นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มจร ณ ห้องเรียน B 111 อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา ฯ

“บรรยายพิเศษ พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนา”2020-11-25T05:31:12+00:00

แสดงความยินดี ต่อ ศาสตราจารย์ .ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา

2020-11-25T05:24:12+00:00

สถาบันภาษา มจร ขอแสดงความยินดี ต่อ ศาสตราจารย์ .ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา “ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ” ภิญโญโกศลมงคลวิภูษิต ภัทรดิศศาสตราจารย์ศานติ์สดใส นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติวัฒน์อำไพ เรืองอุไรวิชาการด้านปรัชญา เปรียญธรรม ๙ ประโยคดิลกคุณ เกียรติไพบูลย์อดุลย์ธรรมสุขหรรษา สานุศิษย์เคารพรักและศรัทธา ปฏิปทามารยาทองอาจงาม โกศลสุวิชาวรานุศิษฏ์ หิตานุหิตบำเพ็ญบุญสุนทรล้ำ พระไตรรัตน์พิพัฒน์พรบวรธรรม อุโฆษนาม “ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ”ฯ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร ประพันธ์

แสดงความยินดี ต่อ ศาสตราจารย์ .ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา2020-11-25T05:24:12+00:00

ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านพระไตรปิฎก (English for Tipitaka Reading Comprehension)

2020-11-24T09:19:14+00:00

ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านพระไตรปิฎก (English for Tipitaka Reading Comprehension)2020-11-24T09:19:14+00:00

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

2020-11-24T09:15:46+00:00

สถาบันภาษา ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เปิดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย (English for Lawyer)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนด้านกฎหมาย พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมการสอนที่สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนในมิติใหม่ (New Innovative English Learning) โดยวิทยากรผู้เชียวชาญกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๒ ณ ห้อง ซี ๕๑๒ ชั้น ๕ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา (พุทธบริหารการศึกษา) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด และ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ ดาวน์โหลด  กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  Course Outline : English for Lawyer

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย2020-11-24T09:15:46+00:00

❝English on Demand❞

2020-11-24T09:20:58+00:00

_________ สถาบันภาษา มจร เปิดหลักสูตร English on Demand หรือ ภาษาอังกฤษตามความต้องการ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าปรึกษาและสอบถามกับทางสถาบันเรื่องที่อยากจะเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็น การเรียน TOEIC, TOFLE หรือภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ได้ความต้องการ ทั้ง Private Course ที่เป็นตัวต่อตัวและ Private Course ที่เป็นแบบกลุ่ม ในการนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา โดยร่วมกับ พระศรีธวัชเมธี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ได้เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษแ่กนิสิตอาเซียน เพื่ออบรม “English lntensive Course” แก่นิสิตชาวเมียนมาร์ ( Myanmar Student Monks Organaization of Thailand) และ “IELTS Preparation Course” แก่นิสิตมอญ (Mon Buddhist Students Society-MCU) โดยมี Mr. Howell Nicholas Lewis อาจารย์ประจำสถาบันภาษา เป็นอาจารย์ผู้สอนฯ ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่ _________ Contact us 063 160 5010, 035 248 095 www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สถาบันภาษามจร

❝English on Demand❞2020-11-24T09:20:58+00:00
Go to Top