วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๕/๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๓ รูป โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เป็นองค์ประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทปิดโครงการอบรมพระธรรมทูต ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร มีนายกสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขกท่านผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธี การนี้ มีผู้อำนวยการสถาบันภาษารับหน้าที่เป็นพิธีกรทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษตลอดงานฯ