❝การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา❞
❝Language Institute Annual Quality Assurance❞
_________
วันนี้ เวลา 16.45 น. โดยประมาณ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร ได้นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันภาษา ฟังข้อสรุปการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
1. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ประธาน
2. พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. กรรมการ
3. พระมหากฤษฏา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ
ในการนี้ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาได้กล่าวขอบคุณและถวายของที่ระลึกแด่คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน

Today at 16.45 PM Asst. Prof. Phramaha Surasak Paccantaseno, Ph.D. Director of Language Institute along with the administrators and staffs gathered together at the meeting toom D400 to listen the conclusion from all the 3 QA commitee inclduing:
1. Phramaha Suthep Supandito Chairperson
2. Phramaha Chamnarn Mahajhano, Ph.D. Committee
3. Asst. Prof. Phramaha Krisada Kittisophano, Ph.D. Comittee and Secretary
In this regard venerable director also thanked along with offered souvenir to all the 3 QA comittee members.

ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่
_________
Contact us
063 160 5010, 035 248 095
www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC
สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
#สถาบันภาษามจร