❝พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์❞
English for Vipassana Instructors Course Closing Ceremony
________
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. สถาบันภาษา ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง จัดโดย สถาบันภาษา ร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชสิทธิมุนี,วิ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร เป็นประธานพิธีปิดพร้อมกับมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๑๗ รูป/คน ณห้องพุทธเมตตา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30 June 2019, at 16:30 P.M. Language Institute organized closing ceremony for the 30 hours English for Vippasana Instructors course in collaboration with Vippasana Institute of MCU. In this regard the ceremony was presided over by Most. Venerable Phra Rajsithimuni, Ph.D., Director of Vippasana Institute of MCU to hand over the certificates to 17 students, who completed the course at Buddha Metta Room, Classroom building, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Lamsai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya.

_________
Contact us
063 160 5010, 035 248 095
www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC
สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
#สถาบันภาษามจร