________
บรรยากาศการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ วันที่ 28 มิ.ย. 2562 โดย ดร.พินจ์ทอง แมนสุมิตรชัย อาจารย์จากวิทยาลัยพุทะศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ในการนี้ อาจารย์ ดร.แนน ได้ นำพานิสิตทำวัตรสวดมนต์เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน

The 3rd day of English for Vippasana Instructors course taught by Dr. Pinthong Mansumitrchai from International Buddhist Studies College (IBSC)

In today’s class Dr. Pinthong Mansumitrchai started the day by chanting and lectured on the Vippasana bhavana.
ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่
_________
Contact us
063 160 5010, 035 248 095
www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC
สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
#สถาบันภาษามจร