________
บรรยากาศการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ วันแรก และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รวม 30 ชั่วโมง
อาจารย์ผู้สอน
– พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.
– พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.
– ดร.พินจ์ทอง แมนสุมิตรชัย

สาธุ สาธุ สาธุ

English for Vippasana Instructors first day of the class by venerable Phra Maha Somphong Santacitto, Ph.D., Vice Director to AcademiC Affairs of Limcu

In today’s class Ven. Phramaha Somphong lectured about the Mahasatipatthana Sutta (The Discourse on Establishing of Mindfulness) in the Digha Nikaya 22 of Suttantapitaka.

ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่
_________
Contact us
063 160 5010, 035 248 095
www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC
สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
#สถาบันภาษามจร