❝สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ จัดงานพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ(พระ)วิปัสสนาจารย์ (English for Vipassana Instructors Course)❞

❝Language Institute in collaboration with Vippasana Institute of MCU organized the orientation ceremony for the English for Vippasana Instructors Course❞

_________
วันนี้ เวลา 09.00 น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ(พระ)วิปัสสนาจารย์ในการนี้พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ได้เมตตาร่วมเปิดงานปฐมนิเทศด้วย

09:00 AM, the orientation ceremony was presided over bh Asst. Prof. Phramaha Surasak Paccantaseno, Ph.D., Director of Limcu. In this regard, Limcu was also honored by Most Ven. Phra Rajsithimuni, Ph.D., Director of Vippasana Institute of MCU to be as a part of the orientation ceremony.

ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่
_________
Contact us
063 160 5010, 035 248 095
www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC
สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
#สถาบันภาษามจร