_________
วันนี้ เวลา 13.00 น. สถาบันภาษาโดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานในที่ประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา
ในการนี้ พระบารมี นนฺทธมฺมิโก ได้ขอขมาและกราบลาในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) พร้อมด้วยพระมหาวัชระ วชิรญาโณ ได้ถวายสักการะและรายงานตัวในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรประจำสถาบันภาษา

ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่
_________
Contact us
063 160 5010, 035 248 095
www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC
สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
#สถาบันภาษามจร