สถาบันภาษา ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เปิดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย (English for Lawyer)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนด้านกฎหมาย พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมการสอนที่สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนในมิติใหม่ (New Innovative English Learning) โดยวิทยากรผู้เชียวชาญกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๒ ณ ห้อง ซี ๕๑๒ ชั้น ๕ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา (พุทธบริหารการศึกษา) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด และ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ

ดาวน์โหลด

 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

 Course Outline : English for Lawyer