สถาบันภาษา มจร ขอแสดงความยินดี ต่อ ศาสตราจารย์ .ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา
“ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ”
ภิญโญโกศลมงคลวิภูษิต
ภัทรดิศศาสตราจารย์ศานติ์สดใส
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติวัฒน์อำไพ
เรืองอุไรวิชาการด้านปรัชญา
เปรียญธรรม ๙ ประโยคดิลกคุณ
เกียรติไพบูลย์อดุลย์ธรรมสุขหรรษา
สานุศิษย์เคารพรักและศรัทธา
ปฏิปทามารยาทองอาจงาม
โกศลสุวิชาวรานุศิษฏ์
หิตานุหิตบำเพ็ญบุญสุนทรล้ำ
พระไตรรัตน์พิพัฒน์พรบวรธรรม
อุโฆษนาม “ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ”ฯ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร
ประพันธ์