วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร รับอาราธนาจากผู้อำนวยการศูนย์บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนา – Buddhist Ethics for Development “ แก่นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มจร ณ ห้องเรียน B 111 อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา ฯ