พิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา “ระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio” วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL