วันจันทร์ที่ 2-3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. สถาบันภาษาร่วมกับคณะครุศาสตร์, คณะพุทธศาสตร์ และศูนย์อาเซียนศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ หรือ e-office โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย วงศ์จำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และนายคมจักร​ ศรีวิราช เป็นวิทยากร
_____________________________
ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่
Contact us 099 006 3440
Facebook Page: Limcu FC
สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย