ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย ของสถาบันภาษา ส่งออนไลน์ Submit Online ได้ที่ http://www.li.mcu.ac.th/?page_id=15073 ติดต่อเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน  นางสาวทัดเพ็ญ อังกุราวิรุทธ์ (คุณพริ้ก)  อีเมล limcu@mcu.ac.th

 

 • วารสารทั้งหมด
  [tp_table id=7 /]

 

ขอเชิญร่วมส่งบทความ

วารสาร มจร ภาษา วัฒนธรรม

ใน

โครงการจัดทำวารสารมจรภาษาและวัฒนธรรม (JOURNAL OF MCU Languages and Culture)

สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำหนดออก ๒ ฉบับต่อปีทุกปี

 • ฉบับที่ ๑ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓
 • ฉบับที่ ๒ ระหว่าง กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓

รับจำนวน ๑๐ – ๑๒ บทความต่อฉบับ

 

หลัก (main theme):-

(๑) พระพุทธศาสนากับภาษา,

(๒) มหาจุฬาฯกับภาษา

(๓) ภาษาวัฒนธรรม สังคม (กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนาทั้งหลาย) ภาษา ศิลปะวัฒนธรรม

รวมทั้งหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา

เน้น ๓

 1. ภาษา
 2. ภาษาระดับภูมิภาค อาเซียน
 3. ภาษาระดับนานาชาติ ภาษาอังกฤษ
 4. ภาษาในฐานะเป็นวัฒนธรรม,
 5. วัฒนธรรมภาษาด้านพุทธศาสนา บาลี สันสกฤต
 6. ภาษาเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
 7. ภาษาเพื่อการพัฒนาตัวบุคคล สังคม จิตใจ และสติปัญญา

ประเด็นอื่นๆ

 

ส่งบทความที่กองบรรณาธิการ

ฉบับแรกภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามรายละเอียดที่แนบมา

limcu@mcu.ac.th