สถาบันภาษามีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและบริการด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

      1.ส่วนงานบริหาร

         (1) กลุ่มงานบริหาร
(2) กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา

       2. ส่วนวิชาการ
(1) กลุ่มงานจัดการศึกษา
(2) กลุ่มงานบริการวิชาการ

ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและงานสารนิเทศของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ
(1) กลุ่มงานบริหาร
(2) กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา

ส่วนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร และงานบริการวิชาการของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ

              (1) กลุ่มงานจัดการศึกษา
(2) กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน การประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง การวิจัย และพัฒนาสถาบัน และกิจกรรมภายในสถาบันภาษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานจัดการศึกษา ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำตำราหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งประสานงานการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการภาษาในหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาต่างประเทศ การเขียนบทความทางวิชาการ การบริการแปลภาษาต่างประเทศ การจัดทดสอบภาษาต่างประเทศ การให้บริการห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอนด้านภาษา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย