________________________________________________________________________________________________

Summary Reports - 2563

No. ชื่อรายงานผลสรุป (Summary Report) ไฟล์สรุป ประเภท สถานะ วัน-เดือน-ปีสรุป ลิงค์ผลงาน ผู้จัดทำ หน่วยงานรับผิดชอบ ไฟล์ประกอบการเรียนการสอน 1 ไฟล์ประกอบการเรียนการสอน 2 ไฟล์ประกอบการเรียนการสอน 3 ไตรมาส เดือน
wdt_ID No. ชื่อรายงานผลสรุป (Summary Report) ไฟล์สรุป ประเภท ภาพประกอบ สถานะ วัน-เดือน-ปีสรุป ลิงค์ผลงาน ผู้จัดทำ หน่วยงานรับผิดชอบ ไฟล์ประกอบการเรียนการสอน 1 ไฟล์ประกอบการเรียนการสอน 2 ไฟล์ประกอบการเรียนการสอน 3 ไฟล์ประกอบการเรียนการสอน 4 ไตรมาส เดือน

________________________________________________________________________________________________

Summary Reports - 2562

No. ชื่อรายงานผลสรุป (Summary Report) ประเภท หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะ วัน-เดือน-ปีสรุป ปี ไตรมาส เดือน ลิงค์ผลงาน ผู้จัดทำ
wdt_ID No. ชื่อรายงานผลสรุป (Summary Report) ประเภท หน่วยงานรับผิดชอบ ไฟล์ประกอบ สถานะ วัน-เดือน-ปีสรุป ภาพประกอบ ปี ไตรมาส เดือน ลิงค์ผลงาน ผู้จัดทำ