• LIMCU Teacher ELTT#1/2015

  LIMCU Teacher ELTT#1/2015

 • LIMCU Present สถาบันภาษา มจร

  LIMCU Present สถาบันภาษา มจร

 • ห้องประขุม ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  ห้องประขุม ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  Click for online watch Conference 6 Languages & Culture : Teaching and Learning English in the New Room 6 Languages & Cultures: Teaching and Learning English in the New Normal ——- The 1st National & International Academic Conference on Languages and Cultures

 • ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน – English for Staff EP2

  ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน – English for Staff EP2

  Click for online watch

 • ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน – English for Staff EP1

  ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน – English for Staff EP1

  Click for online watch

 • ห้องนำเสนอ ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่าย ชุดแรก

  ห้องนำเสนอ ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่าย ชุดแรก

  Click for online watch Conference 6 Languages & Culture : Teaching and Learning English in the New Room 6 Languages & Cultures: Teaching and Learning English in the New Normal ——- The 1st National & International Academic Conference on Languages and Cultures

 • ห้องนำเสนอ ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่าย ชุด 2

  ห้องนำเสนอ ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่าย ชุด 2

  Click for online watch Conference 6 Languages & Culture : Teaching and Learning English in the New Room 6 Languages & Cultures: Teaching and Learning English in the New Normal ——- The 1st National & International Academic Conference on Languages and Cultures

 • พิธีเปิด ปาฐกถานำ และบรรยายพิเศษ ภาคเช้า

  พิธีเปิด ปาฐกถานำ และบรรยายพิเศษ ภาคเช้า

  Click for online watch Conference 6 Languages & Culture : Teaching and Learning English in the New Room 6 Languages & Cultures: Teaching and Learning English in the New Normal ——- The 1st National & International Academic Conference on Languages and Cultures

 • LI MCU VIDEO PRESENTATION วิดีโอแนะนำสถาบันภาษา มจร

  LI MCU VIDEO PRESENTATION วิดีโอแนะนำสถาบันภาษา มจร

 • มหาพาเรียนอังกฤษ โดย พระราชวรมุนี, ดร.(พล อาภากโร) 4

  มหาพาเรียนอังกฤษ โดย พระราชวรมุนี, ดร.(พล อาภากโร) 4

 • พิธีเปิดโครงการ Training The Trainer สถาบันภาษา-ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

  พิธีเปิดโครงการ Training The Trainer สถาบันภาษา-ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

 • Languages Change lives: ภาษาเปลี่ยนชีวิต-พระมหาสุรศักดิ์ 4

  Languages Change lives: ภาษาเปลี่ยนชีวิต-พระมหาสุรศักดิ์ 4

 • Languages Change lives: ภาษาเปลี่ยนชีวิต-พระมหาสุรศักดิ์ 3

  Languages Change lives: ภาษาเปลี่ยนชีวิต-พระมหาสุรศักดิ์ 3

 • Languages Change lives: ภาษาเปลี่ยนชีวิต-พระมหาสุรศักดิ์ 2

  Languages Change lives: ภาษาเปลี่ยนชีวิต-พระมหาสุรศักดิ์ 2

 • Languages Change lives: ภาษาเปลี่ยนชีวิต-พระมหาสุรศักดิ์ 1

  Languages Change lives: ภาษาเปลี่ยนชีวิต-พระมหาสุรศักดิ์ 1

 • มหาพาเรียนอังกฤษ โดย พระราชวรมุนี, ดร.(พล อาภากโร) 3

  มหาพาเรียนอังกฤษ โดย พระราชวรมุนี, ดร.(พล อาภากโร) 3

 • มหาพาเรียนอังกฤษ โดย พระราชวรมุนี, ดร.(พล อาภากโร) 2

  มหาพาเรียนอังกฤษ โดย พระราชวรมุนี, ดร.(พล อาภากโร) 2

 • พิธีเปิดโครงการ Training The Trainer สถาบันภาษา-อธิการบดี มจร

  พิธีเปิดโครงการ Training The Trainer สถาบันภาษา-อธิการบดี มจร

 • มหาพาเรียนอังกฤษ โดย พระราชวรมุนี, ดร.(พล อาภากโร)

  มหาพาเรียนอังกฤษ โดย พระราชวรมุนี, ดร.(พล อาภากโร)