สื่อสิ่งพิมพ์สถาบันภาษา

ICLC-2020-Proceedings, 29 August, 2020

English-for-Buddhism

รายงานประจำปี 2558 Annual Report 2015

รายงานประจำปี 2559 Annual Report 2016

คู่มือวิธีการจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการจัดทำรายงานประจำปี-สถาบันภาษา-มจร