(ร่าง) รายการหลักสูตรอบรม สถาบันภาษา จัดทำอัปเดท วันที่ 31 กันยายน 2563

 หมวด Sections/Categories ชื่อรายวิชา Course Name ภาษาไทย ชื่อรายวิชา Course Name ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา Course Code สถานะ Status ชนิดหลักสูตร ค่าธรรมเนียม Fees ระยะเวลา Duration  จำนวนผู้เรียนCapacity ห้องเรียน Classroom กลุ่มเป้าหมาย Target Audiences สถานที่/Locations อาจารย์ผู้สอน/instructors
ภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ English for Vipassana Instructors EFB0001 เปิด open ฟรี 30 ชม. 30 พุทธเมตตา ทุกระดับ ส่วนกลาง
English for Buddhism ภาษาอังกฤษสำหรับการบรรยายธรรมะ English for Dhamma Talks EFB0002 เปิด open ฟรี 30 ชม. 30 พุทธเมตตา ทุกระดับ ส่วนกลาง
EFB ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านพระไตรปิฎก English for Tipitaka Reading Comprehension EFB0003 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 พุทธเมตตา ปริญญาเอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ English for Teacher of Buddhism at Buddhist Sunday School EFB0004 เปิด open ฟรี 30 ชม. 30 พุทธเมตตา ปริญญาเอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษสำหรับพระสอนศีลธรรม English for Moral Teachers EFB0005 กำลังดำเนินการเปิด  pending ฟรี 30 ชม. 30 พุทธเมตตา อนุปริญญา-ตรี-โท-เอก ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร English for a Master of Ceremony EFB0006 กำลังดำเนินการ ฟรี 30 ชม. 30 พุทธเมตตา อนุปริญญา-ตรี-โท-เอก ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ทางพระพุทธศาสนา English for Tourist Guides in Buddhism EFB0007 กำลังดำเนินการ จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 พุทธเมตตา อนุปริญญา-ตรี-โท-เอก ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแนวพุทธ/แสวงบุญ English for Travel on Pilgrimage Tour in Buddhism EFB0008 กำลังดำเนินการ จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 พุทธเมตตา อนุปริญญา-ตรี-โท-เอก ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษสำหรับพระธรรมทูต English for Dhammadutas EFB0009 กำลังดำเนินการ จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 พุทธเมตตา อนุปริญญา-ตรี-โท-เอก ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษ on demand ภาษาอังกฤษสำหรับการออกเสียง Pronunication EOD0001 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง
English on Demand English Intensive Course English Intensive Course EOD0002 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง
EOD IELTS Preparation Course IELTS Preparation Course EOD0003 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ส่วนกลาง
TOEIC Preparation Course TOEIC Preparation Course EOD0004 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ส่วนกลาง
MCU Get Preparation Course MCU Get Preparation Course EOD0005 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้อบังคับ MCU GET ภาษาอังกฤษเพื่อวัดผล MCU GET: English for Evaluation EAR0001 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค
English as to Rules and Regulations ภาษาอังกฤษสำหรับระดับปริญญาตรี English for Undergraduate Students EAR0002 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค
EAR ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 003 English for Graduate Student, M.A. English 003 EAR0003 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญาโท ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค
ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 004 English for Graduate Student, M.A. English 004 EAR0004 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญาโท ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค
ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 005 English for Graduate Student, PH.D. English 005 EAR0005 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ปริญญาเอก ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค
ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 006 English for Graduate Student, PH.D. English 006 EAR0006 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ปริญญาเอก ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค
ภาษาอังกฤษพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาษาอังกฤษสำหรับโหราศาสตร์ (English for Astrology) English for Astrology EPC0001 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
English for Developing Personal’s Compentency ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers English for Lawyers EPC0002 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
EPC ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ English for Support Staff English for Support Staff EPC0003 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา สายสนับสนุน มจร ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน English for Officeworks EPC0004 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา สายสนับสนุน มจร ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย English for Researchers EPC0005 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา นักวิจัย ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล English for Personnel of Registration and Evaluation EPC0006 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา บุคลากรทะเบียนและวัดผล ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มจร English for MCU Lecturers EPC0007 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา บุคลากรสายวิชาการอาจารย์ มจร ส่วนกลาง
ภาษาสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล-เขียนบทคัดย่อ Abstract Writing English for Abstract translation and Writing ECW0001 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 พุทธเมตตา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
English for Creative Writing ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนย่อหน้า English for Paragraph Writing ECW0002 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 พุทธเมตตา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ECW ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเรียงความ English for Eassay Writing ECW0003 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 พุทธเมตตา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิชาการ English for Academic Writing ECW0004 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 พุทธเมตตา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความวิชาการ English for Academic Paper Writing ECW0005 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 พุทธเมตตา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ English for Theses Writing ECW0006 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 พุทธเมตตา ระดับปริญญา โท-เอก ส่วนกลาง
ภาษาอาเซียนและต่างประเทศอื่น ๆ ภาษาญี่ปุ่น Basic Japanese LAW0001 กำลังปรับปรุง improving จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
Languages: ASEAN and Western ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ Thai for Foreiners LAW0002 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
LAW ภาษาอินโดนีเซีย Bahasa Indonesia LAW0003 กำลังปรับปรุง improving จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาพม่า Myanmar LAW0004 กำลังปรับปรุง improving จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาลาว Laos LAW0005 กำลังปรับปรุง improving จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาเขมร Cambodian LAW0006 กำลังปรับปรุง improving จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาเวียดนาม Vietnamses LAW0007 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 2 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาอาเซียน ASEAN LAW0008 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 2 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาจีน Chinese LAW0009 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 2 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาเกาหลี Korean LAW0010 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 2 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาฮีนดี Hindi LAW0011 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 2 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาบันทึกพุทธพจน์ บาลี Pali LFB0001 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 2 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
Languages for Recording Buddhist Teachings จีนโบราณ Ancient Chinese LFB0002 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 2 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
LFB ภาษาทิเบต Tibetan LFB0003 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 2 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
สันสฤต Sanskrit LFB0004 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 2 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ Exam Preparation MCU-GET Exam Preparation MCU-GET Exam Preparation EEP0001 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
English for Exam Preparation IELTS Exam Preparation IELTS Exam Preparation EEP0002 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
EEP TOEFL Exam Preparation TOEFL Exam Preparation EEP0003 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
TOEIC Exam Preparation TOEIC Exam Preparation EEP0004 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษทั่วไป General English GE0001 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
 General English G.E. ภาษาอังกฤษเน้นไวยากรณ์ General English – Grammar GE0002 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
GE ภาษาอังกฤษเน้นการออกเสียง General English – Pronunciation GE0003 เปิด open จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม General English – Cross Culture Communication GE0004 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษเพื่อมรรยาททางสังคม General English – Social Manners GE0005 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน ฟัง พูด และเขียน General English – Reading, Listening, Speaking, Writing GE0005 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 ห้อง VIP 1 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพูดในที่ชุมนุมชน (ทั่วไป) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ชุมนุมชน (public speaking) English for Public Speaking EPS0001 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
English for Public Speaking ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นพิธีกร (a master of ceremony) English for a Master of ceremony EPS0002 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
EPS ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นวิทยากร (speaker) English for a Speaker EPS0003 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นพิธีกรดำเนินรายการ (moderator) English for a Moderator EPS0004 กำลังดำเนินการเปิด  pending จัดเก็บ 1500 บาท 30 ชม. 30 สันติศึกษา ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก-บุคคลทั่วไป ส่วนกลาง