ประชุมวิชาการ

Home/ประชุมวิชาการ

❝การประชุมบุคลากรสถาบันภาษา มจร ครั้งที่ 4/2562❞

2019-08-19T03:12:54+00:00

_________ วันนี้ เวลา 13.00 น. สถาบันภาษาโดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานในที่ประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา ในการนี้ พระบารมี นนฺทธมฺมิโก ได้ขอขมาและกราบลาในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) พร้อมด้วยพระมหาวัชระ วชิรญาโณ ได้ถวายสักการะและรายงานตัวในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรประจำสถาบันภาษา ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่ _________ Contact us 063 160 5010, 035 248 095 www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สถาบันภาษามจร

❝การประชุมบุคลากรสถาบันภาษา มจร ครั้งที่ 4/2562❞2019-08-19T03:12:54+00:00

❝สถาบันภาษายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน❞

2019-08-19T02:56:27+00:00

_________ สถาบันภาษา มจร ยินดีต้องรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. กรรมการ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. กรรมการและเลขานุการ ด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งคณะกรรมการจะเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่ _________ Contact us 063 160 5010, 035 248 095 www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สถาบันภาษามจร

❝สถาบันภาษายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน❞2019-08-19T02:56:27+00:00

❝ ประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษา ครั้งที่ 2/2562❞

2019-08-19T02:48:03+00:00

_________ วันนี้ เวลา 13.00 น โดยประมาณ สถาบันภาษา มีการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ครั้งที่ 2 โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ในการนี้ มีพระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ พร้อมกับคณะกรรมการท่านอื่นๆ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา วงศ์โสธร เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการได้ให้นโยบายในการดำเนินงานแด่สถาบันภาษาในเรื่องหลักๆ เช่น การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล การจัดทำวารสารด้านให้หลากหลาย การบริการวิชาการด้านภาษา ที่มุ่งเน้นในภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษ Today at 13.00 PM Language Institute had 2nd Committee board meeting at the Language Institute meeting room. The meeting was presided over by Asst. Prof. Phra Suwanmethaphorn, Vice Rector to Academic Affairs of MCU. In this regard, Assoc. Prof. Phra Rajapariyattimuni, Ph.D. Dean of Faculty of Buddhism along with other committee including Emeritus Prof. Achara Wongsathorn, Ph.D. In this meeting the board gave policy to Language Institute in major [...]

❝ ประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษา ครั้งที่ 2/2562❞2019-08-19T02:48:03+00:00

❝ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ English Camp 4# 2019❞

2019-08-19T02:45:54+00:00

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนิสิต ปีงบประมาณ 2562 โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธาน มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและตัวแทนส่วนงานต่างๆ เช่น ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดพล เลขานุการคณะพุทธศาสตร์ รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้แทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และบุคลากรสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม ในการนี้ คณะกรรมการมีความเห็นชอบให้จัดโครงการฯ เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 อบรม English Camp สำหรับนิสิต ระยะที่ 2 วันที่ 26 - 28 สิงหาคม อบรม TOEIC สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 3 วันที่ 18 กันยายน วัน English Day ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนิสิตเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับปริญญาตรี และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยฯ เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับโลก ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่ _________ Contact us 063 160 5010, 035 248 095 www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สถาบันภาษามจร

❝ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ English Camp 4# 2019❞2019-08-19T02:45:54+00:00

❝ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา❞

2019-06-04T06:44:45+00:00

❝ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา❞ _________ บ่ายวันนี้ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาสมัยสามัญครั้ง ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา มจร อยุธยา โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม มีผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นเลขานุการการประชุม มี รศ.ดร.นพพร สโรบล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุรีพงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ . ในการนี้ มีวาระสำคัญเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบันภาษา ๕ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๗) การขอความเห็นชอบโครงการผลิตตำรา MCU 003-MCU 006 การขอความเห็นชอบโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ๑๕ หลักสูตร การจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ณ วัดนาเขื่อน อ.เมือง จ.ชลบุรี ที่ประชุมพิจารณาและอภิปรายอย่างรอบคอบแล้ว ได้ให้ความเห็นชอบ . ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับฯ _________ Contact us 063 160 5010, 035 248 095 www.li.mcu.ac.th l Facebook: Limcu FC สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สถาบันภาษามจร

❝ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา❞2019-06-04T06:44:45+00:00

“มจร ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล”

2019-06-04T05:12:59+00:00

"มจร ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล" สถาบันภาษา ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานด้านภาษาของ มจร จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกษสำหับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มจร นครสวรรค์ วานนี้ (๑ มิ.ย.๖๒) พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานและกรรมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา และสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานว่าด้วยความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด การทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดไว้ ๔ ทักษะ ๆ ละ ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๑. ทักษะการอ่าน (Reading) ๒. ทักษะการเขียน (Writing) ๓. ทักษะการฟัง (Listening) ๔. ทักษะการพูด (Speaking) ตามเกณฑ์มาตรฐานคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนสอบทั้งหมด พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้กล่าวว่า "นิสิตปริญญาเอก มจร มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษต้องดี เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก ก็ต้องพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพวิชาการ คุณภาพวิชาชีพ (วิชชาจะระณะสัมปันโน) สำคัญการสื่อสารที่เข้าใจกันทั่วโลก คือ ภาษา ภาษาที่สำคัญคือภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมด้านภาษา ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้สอนและเผยแผ่ นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกได้อย่างแท้จริง" สำหรับผู้จะทำการทดสอบ สมัครและลงทะเบียนผ่าน www.limcutest.comผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้สะดวกด้วยตนเอง ทีมงานส่วนวิชาการ รายงาน

“มจร ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล”2019-06-04T05:12:59+00:00

“เตรียมตัวมาดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” เพราะโลกนี้สื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน

2019-06-04T05:09:07+00:00

"เตรียมตัวมาดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" เพราะโลกนี้สื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน เปิดแล้ว!! สำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ในหลักสูตร Basic Grammar "เพราะเราเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียน" ♡ ปรับพื้นฐานในการพูด และการเขียน ให้เหนือกว่าใคร! ♡ ปรับพื้นฐานในการพัฒนาทักษะ เพื่อการเรียนที่สูงขึ้นไป > โอกาสสำหรับ... ☆ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ฟรี!! ☆ นิสิตทุกระดับ บุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียม ๑,๕๐๐ บาท ☆ ผู้ที่เคยเรียนกับสถาบันภาษา รับส่วนลด ๒๐% ช้าอดหมดเขต!! รีบสมัครด่วน!! ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๒ มิถุนายน นี้เท่านั้น สนใจโทรสอบถามได้ที่ 095-529-2699 095-963-9082 และ 097-129-6878 คนเคยพลาด!! อย่าพลาดอีก!!

“เตรียมตัวมาดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” เพราะโลกนี้สื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน2019-06-04T05:09:07+00:00

สถาบันภาษา กำหนดเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ

2019-06-04T05:08:18+00:00

สถาบันภาษา กำหนดเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ ♧ สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ♧ สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ทั้งส่วนกลาง (วังน้อย) และส่วนภูมิภาค ☆ ส่วนกลาง กำหนดตารางกลางโดย สถาบันภาษา ☆ ส่วนภูมิภาค กำหนดตารางร่วมโดยสถาบันภาษา&ผอ.หลักสูตรฯ&บัณฑิตศึกษา #ดาวล์โหลดหรือตรวจสอบตารางได้ที่ www.limcutest.com ประสานงาน. 095-529-2699, 087-552-4654

สถาบันภาษา กำหนดเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ2019-06-04T05:08:18+00:00

“สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ”

2019-06-01T11:28:17+00:00

“สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ” บ่ายวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบเข้าเรียนต่อปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมี ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์ ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

“สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ”2019-06-01T11:28:17+00:00
Go to Top